Screen Shot 2017-11-22 at 13.39.02

Geometric Healing no. 7, 2004, 256 x 451 cm