Screen-Shot-2017-11-24-at-17.33.36

Richard Prince, Hole/Sarah M.Gellar (Buffy the vampire), 2000, C-print, 85 x 105 cm