Richard Prince, Hole/Sarah M.Gellar (Buffy the vampire), 2000

C-print, 85 x 105 cm