Frank Stella, Rozdol I, 1973,
289,6 x 238,8 x 12,7 cm