Hole/Sarah M.Gellar (Buffy the vampire)

C-print, 85 x 105 cm